• 62 jaar ervaring
  • Meer dan 1.500 tevreden klanten
  • Maatwerk en bedrukking logo mogelijk
  • Ruim 8.500 producten
  • 62 jaar ervaring
  • Meer dan 1.500 tevreden klanten
  • Maatwerk en bedrukking logo mogelijk
  • Ruim 8.500 producten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KROESE EXCLUSIEVE VERPAKKINGEN B.V. GEVESTIGD TE HEEZE

1. Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan met derden.

2. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3. Prijzen
Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en verzendings- en transportkosten.

Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

4. Verzending
Verzending geschiedt steeds, ook bij franco levering, voor risico van de koper.
De keus van verzending en verpakking is aan ons. 

5. Levering
De rechten uit de order van de verkoper per richting diens toeleverancier, welke order uiteraard voorafgaat aan de uitlevering aan koper, zijn voor overdracht aan derden vatbaar.

Door de derde die eventueel de rechten uit de order van verkoper heeft verworven, kan dan ook in plaats van die oorspronkelijke verkoper, normaal uitlevering van de betreffende verkochte goederen aan koper plaatsvinden.

Het laten uitgaan van deelleveringen behoort tot de mogelijkheden.

Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen.

Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij recht op een naleveringstermijn van  30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de koper. 

Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

6. Overmacht
Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.

Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

7. Aansprakelijkheid en reclame
Reclames terzake van leveranties dienen binnen 8 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.

Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen terugave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.

8. Betaling
Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Eventuele vermelde korting voor contante betaling mag worden afgetrokken bij betaling binnen de gestelde termijn, behalve wanneer een of meer andere facturen nog niet zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inkassokosten komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke inkassokosten bedragen minstens 15% van achterstallig hoofdsom met een minimum van € 250,- en zijn zonder aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter inkasso hebben gegeven.

9. Zekerheid
Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betalingen indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het gekochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer/verkoper.