Hulp nodig? +31 (0)40 - 22 63 531

Veelgestelde vragen

Vragen die niet in de onderstaande lijst voorkomen kunt u stellen aan de info@kroese-exclusief.com

Wat zijn uw algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn?

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KROESE EXCLUSIEVE VERPAKKINGEN B.V. GEVESTIGD TE HEEZE

1. Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan met derden.
2. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3. Prijzen
1. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en verzendings- en transportkosten.
2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.
4. Verzending
1. Verzending geschiedt steeds, ook bij franco levering, voor risico van de koper.
2. De keus van verzending en verpakking is aan ons.
5. Levering
1 De rechten uit de order van de verkoper per richting diens toeleverancier, welke order uiteraard voorafgaat aan de uitlevering aan koper, zijn voor overdracht aan derden vatbaar.
2. Door de derde die eventueel de rechten uit de order van verkoper heeft verworven, kan dan ook in plaats van die oorspronkelijke verkoper, normaal uitlevering van de betreffende verkochte goederen aan koper plaatsvinden.
3. Het laten uitgaan van deelleveringen behoort tot de mogelijkheden.
4. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen.
5. Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij recht op een naleveringstermijn van
30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de koper.
6. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
6. Overmacht
1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
2 Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.
7. Aansprakelijkheid en reclame
1. Reclames terzake van leveranties dienen binnen 8 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
2. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen terugave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.
8. Betaling
1. Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Eventuele vermelde korting voor contante betaling mag worden afgetrokken bij betaling binnen de gestelde termijn, behalve wanneer een of meer andere facturen nog niet zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inkassokosten komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke inkassokosten bedragen minstens 15% van achterstallig hoofdsom met een minimum van € 250,- en zijn zonder aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter inkasso hebben gegeven.
9. Zekerheid
1. Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betalingen indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het gekochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
10. Geschillen
1. 0p al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer/verkoper.  

Levert u ook particulieren? Kunnen wij ook retourneren?

Nee, wij beleveren enkel bedrijven (B2B). Het retourrecht is niet van toepassing. Mocht u als bedrijf niet tevreden zijn met een produkt, neem dan contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn en te zoeken naar een passende oplossing.

Wij kennen uw bedrijf niet en weten niets van u. Krijgen we wel geleverd wat we bestellen?

Als specialist op het gebied van luxe verpakkingen en decoraties kunt u er van op aan dat we er alles aan zullen doen om u zo snel mogelijk te voorzien van uw bestelling. Veel van onze artikelen zijn op voorraad en na uw bestelling te hebben ontvangen wordt nagegaan wat er op dat moment op voorraad is.(voorraad= momentopname) U zult dus snel van ons bericht ontvangen ( per email of per fax) wat er allemaal te leveren is en wanneer uw order zal worden verstuurd.

Kunnen we ook telefonisch of per email wat bijbestellen of kan het alleen via internet?

Ja, dat gaat. Bewaar uw faktuur binnen handbereik of maak een kopie ervan. Indien u ons de naam + kleur van het artikel doorgeeft kunnen wij u snel zeggen of het nog op voorraad is. Minimum faktuurbedrag is € 100,00. Franko vanaf € 140,00 netto ex. BTW. Verzendkosten NL € 14,00. Prijswijzigingen of fouten voorbehouden.

Wij zien nu allerlei foto’s op het beeldscherm. Zien de artikelen er wel zo uit als dat ze afgebeeld zijn?

De artikelen worden zo goed mogelijk gefotografeerd om zo dicht mogelijk bij het origineel te komen qua kleur en vorm. Een totaal ander produkt is dus niet mogelijk.

Hoe weten we of u weer iets nieuws heeft in uw programma?

Het is verstandig om wat vaker onze homepage te bezoeken. Op een frequente basis voegen wij nieuwe artikelen toe. Om deze reden voeren wij ook geen gedrukte catalogus.

Is het mogelijk dat u ons op de hoogte houdt van nieuwtjes of nieuwe artikelgroepen, aanbiedingen etc.?

Regelmatig zullen wij onze klanten een nieuwsbrief sturen met daarin een korte voorstelling van nieuwe artikelen en de aanbeveling eens te gaan kijken. Dit alleen als u zich bij de destijdse registratie heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. ( ga, nadat u bent ingelogd, naar 'mijn account' waar u zich kunt aan- of afmelden van onze nieuwsbrief)

Moeten we op het laatst onze Credit Card gegevens invullen?

Nee dat hoeft niet. Wel vragen wij u uw inschrijvingsnummer van de K.v.K. in te vullen op het moment dat u inlogt en eenmalig aanmeldt. Dit om te voorkomen dat "niet-professionele" mensen zich op onze site gaan begeven. U krijgt van ons een faktuur bij de zending bijgesloten welke u dan vervolgens aan ons dient over te maken. Wij houden ons het recht voor bij een eerste levering een vooruitbetaling te vragen. Bij maatwerk en-of eerste leveringen behouden wij het recht tot deel-/ vooruitbetaling.

Kunt u ons zeggen waarom we ons moeten registreren alvorens verder te kunnen?

Graag willen wij het gemakkelijk en simpel houden. Tevens bestaat het uit een stukje `bescherming`. U vult eenmalig uw gegevens * in zodat u de volgende keer dat u bestelt alleen nog maar uw loginnaam en uw wachtwoord invult. Wij weten dan dat u het bent. U hoeft dus als u klaar bent met de uitgezochte artikelen uw gegevens niet weer opnieuw in te vullen. Ook dient het als een stukje bescherming van ons assortiment . Voor U alsmede voor ons. U heeft dus toegang tot de foto‘s met prijzen. Vandaar dat wij alleen maar geinteresseerd zijn in professionele vakmensen uit de branche met serieuze belangstelling.

Kan ik de automatische toezending van de email-nieuwsbrief opzeggen?

Ja, dat kan via de pagina 'Mijn account'.

Hoe weten we of u weer iets nieuws heeft in uw programma?

Het is verstandig om wat vaker onze homepage te bezoeken. Op een frequente basis voegen wij nieuwe artikelen toe. Om deze reden voeren wij ook geen gedrukte catalogus.

Prijs afrondingen

Ter info:
internetprijzen zijn afgerond voor het gemak op 2 cijfers na de komma. Het administratiesysteem dat de fakturen genereert rekent met 3 cijfers achter de komma waardoor er afrondingsverschillen kunnen ontstaan in uw voor of nadeel. Op de faktuur laat hij echter enkel 2 cijfers achter de komma zien. Dit is niet te voorkomen.

Kunt u ons een zo ruim mogelijke opsomming geven van wat u verkoopt?

bonbondoosjeschocoladeverpakkingenkadoverpakkingengeschenkdoosjesballotinstransparante verpakkingenkokersdecoratielintenbedrukte linten, sierlinten, satijnlintenorganzalinten, confiserielintencorsages, bloemstekersmandjesharmonicazakjesblokbodemzakkenkruisbodemzakkenstaniool, vulartikelendoopdoosjes, doopverpakkingen, luxe verpakkingen, cosmeticaverpakkingenpaasartikelenkerstartikelenhouten verpakkingen, bedrukte doosjes, bedrukte naametikettenlinten met naamlinten met logogepersonaliseerde lintengepersonaliseerde verpakkingen, decoratieartikelen, stekers, geboorteartikelen, geboortelinten, bakkerijverpakkingen, banketbakkerijverpakkingenchocolaterieverpakkingenrechthoekige doosjeronde doosjesvierkante doosjesbedrukte zakjesgepersonaliseerde zakjestussenleggerssisal grasgoudkartononderzetters goudcaissescuvettenindividuele verpakkingengebakskartonnetjesgebaksschaaltjesverpakkingen op maatorganza zakjesdecoratiezakjesstoffen zakjesjute zakjes, bonbonverpakkingenveertjesdecoratieveertjes, kerstverpakkingen, paaseidozenpapierenzakjes, truffelverpakkingentruffeldoosje, kubusdoosjes, herfstartikelenhalloweenartikelenvulbakjes, vulschaaltjes, polypropyleenzakjesverpakkingen op maatgebaksdozentaartverpakkingenkerstcorsages, paasversieringen, paasverpakkingen, paasstekersrieten mandjescadeaulintencupcake verpakking, verzenddozen